WE'RE HIRING!

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี / วิทยาศาสตร์และเคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขายไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายด้านเคมี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนงานทดสอบ และวิเคราะห์สารเคมีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสารเคมี
 • วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเคมี การคิดค้นผลิตภัณฑ์เคมีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
 • กำหนดเป้าหมายงานบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางเคมี (LAB) ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ
 • ทำงานร่วมกับทีมงานขายและการตลาด เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการลูกค้า
 • ดูแลและประสานงานกับฝ่ายผลิตเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ การผลิตให้เป็นไปตามสูตร ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการลดต้นทุน ปรับปรุงเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้ใช้ประโยชน์ได้ดี ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • มีความเป็นผู้นำในการสร้างและพัฒนาทีมงาน โดยมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายเดียวกัน
 • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงาน ISO

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานสีคิ้ว 50 หมู่ 3 ถ.สีคิ้ว-ด่านขุนทด กม.7.5 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา 30140

 

 

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี / วิทยาศาสตร์และเคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขาย (ถ้ามีประสบการณ์ขายด้านเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการขายและขายสินค้ารวมถึงการกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 • ดำเนินการด้านการตลาดตามแผน/กลยุทธ์ทางการตลาดที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดยอดการขาย/ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า,รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายและสร้างฐานลูกค้าใหม่ตลอดเวลา
 • จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด/การขาย ประจำเดือน/ประจำปี เพื่อส่งให้ฝ่ายบริหารรับทราบสถานการณ์ทางการตลาด/การขายตลอดเวลา 
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสินค้าและการจัดส่งอันอาจมีผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท 
 • ติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด เช่น สภาวะเศรษฐกิจ, คู่แข่ง, ราคาสินค้าและวัตถุดิบ, ฯลฯ เพื่อกำหนดวางแผน/กลยุทธ์ ทางการตลาดให้สามารถแข่งขันได้ตลอดเวลา 

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชั้น 21 ซ.วิภาวดี 19 ถ.วิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

และ โรงงานสีคิ้ว 50 หมู่ 3 ถ.สีคิ้ว-ด่านขุนทด กม.7.5 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา 30140

 

 

CONTACT INFO

UAC ADVANCE POLYMER & CHEMICALS CO., LTD

1, TP&T Tower, 21st floor, Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit, Chatuchak,
Bangkok 10900

hr@uapc.co.th

Tel : +66(0)2 537 9016-18 Dial #415

TOP
ปิดโหมดสีเทา