Communication Day (04.02.2017)

/ / News

ทางพนักงานละผู้บริหารบริษัท UAC Advance Polymer & Chemicals (UAPC) ได้เดินทางไป The Greenery Resort เขาใหญ่ เพื่อร่วมงาน Communication Day ที่จัดเป็นประจำในทุกปีเพื่อทำการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร รวมถึงทำการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงานทุกระดับอย่างไม่แบ่งแยก

โดยในงานช่วงเช้าได้จัดภายใต้หัวข้อ Past Present & Future ทุกฝ่ายได้ร่วมกันขึ้นมารายงานผลงานของฝ่ายตน ความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและประสบในปีที่ผ่านมา และแนวทางในอนาคตที่จะก้าวเดินต่อไป

ส่วนงานในภาคบ่าย พนักงานทุกคนร่วมกันทำเวิร์คชอปเพื่อพัฒนาความเข้าใจของทุกฝ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มากขึ้น และร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและสามัคคี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *